Intervju i fagbladet Yrke om samarbeid skole-næringsliv

Yrke - Norges eneste fagblad for yrkesopplæringen.
Yrke – Norges eneste fagblad for yrkesopplæringen.

Jeg har tidligere blogget om mine erfaringer med samarbeid skole-næringsliv, Oppland fylkeskommunes satsning LUT (lærings- og utviklingsteam), og vår lokale satsning på praksisseminar som metode. Det er tydelig at dette er satsninger som vekker oppmerksomhet og interesse, også utenfor fylkesgrensene.

Yrke er Norges eneste fagblad for yrkesopplæringen, og er utgitt av Utdanningsforbundet. I siste nummer (3-2013) kan dere lese en artikkel der jeg er intervjuet i forbindelse med satsningene i forhold til samarbeid skole-næringsliv.

Artikkelen kan leses på s. 40 her: «Sterkere LUT – uten kunstige tilsetningsstoffer?»

Praksisseminar – en metode for samarbeid skole-næringsliv

I Oppland fylkeskommune er Lærings- og utviklingsteam (LUT) en stor satsning, og prioritert satsningsområde innenfor samarbeid skole- næringsliv. LUT omtales på Oppland fylkeskommune sine nettsider slik:

«Samarbeidet mellom skole og lærebedrift er styrket gjennom det formelle samarbeidet i Lærings- og utviklingsteam (LUT). LUT er en sentral del av den økte strukturkvaliteten. Samarbeidet i LUT bidrar til felles årshjul for skole og bedrift og inngåelser av partnerskapsavtaler. Møteplassen er erfart som positiv og likeverdig av deltakerne. Etablering av LUT i alle utdanningsprogram er ett av fem prioriterte satsingsområder (politisk resultatmål) i Oppland.» ¹

Presentasjon av Cyberforsvaret for elever, lærere og bedrifter
Presentasjon av Cyberforsvaret for elever, lærere og bedrifter

Dette vil si at man har et større og tettere samarbeid mellom skole og næringsliv ifht. læreplaner, planlegging, vurdering og organisering av praksisopplæring og overgangen til lærlingtiden. I et LUT er det vanlig å ta med bedrifter man har et godt samarbeid med, eller som man ønsker å samarbeide mer med. Disse inviteres inn til møter, der man blant annet diskuterer samarbeid, utfordringer og forventninger. På våre møter har vi også jobbet noe med konkretisering og felles forståelse av læreplanen, noe som har vært nyttig både for oss lærere, og bedriftene.

På IKT-servicefag har vi nå hatt 2 år med LUT-samarbeid, og det var nettopp på ett av disse møtene at idéen om praksisseminar² kom opp. En av bedriftene i vårt LUT uttrykte ønske om å bli invitert inn i klasserommet, for å presentere seg selv og lærebedriften for elevene. Jeg fikk umiddelbart en idé om å invitere samtlige lærebedrifter i nærmiljøet. Etter møtet, lanserte jeg dermed idéene mine til kolleger og ledelse, som så potensiale i et slik konsept.

For å skape en lærerik dag, var det viktig å finne frem til et felles opplegg som var matnyttig og interessant både for bedrifter og elever. Jeg kontaktet derfor den nyetablerte avdelingen for Cyberforsvaret på Lillehammer, og de stilte seg svært positive til å snakke om moderne teknologisk krigføring, et tema som engasjerte de oppmøtte. Etter den innledende faglige delen, fikk hver bedrift presentere seg selv, og hva bedriften kunne tilby som lærebedrift.

Etter den faglige innledningen, og bedriftspresentasjoner, fikk alle servert lunsj. Med dette skapte vi en uformell arena, der elevene og bedriftene kunne skape relasjoner. Flere fikk en god dialog da, og vi ser i ettertid at elevene allerede da la et godt grunnlag for læretiden sin. Våre erfaringer med LUT så langt er positive, og jeg både tror og mener at slike samarbeid mellom skole og næringsliv er viktige for å opprettholde det yrkesfaglige nivået på utdanningen. Det at regjeringen ønsker å styrke fag- og yrkesopplæringen³ lover også godt for fremtiden.

Kilder:
¹ http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Videregaende-opplaring/Bedrift-larekandidat/Larings-og-utviklingsteam
² http://www.opplandvgs.no/Nord-Gudbrandsdal-vgs/Nyheter-felles/Praksisseminar-for-IKT-servicefag-2013/
³ http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/aktuelt/nyheter/2013/stortingsmelding-om-kvalitet-og-mangfold.html?id=717798